Shërbime

Ligji i Energjisë

Implementimi i Ligjit për Energjinë dhe Burimet Natyrore në Shqipëri është thelbësor për mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e energjisë së rinovueshme. Ligji përmban dispozita të rëndësishme që lidhen me objektivat kombëtare për prodhimin e energjisë së rinovueshme, si dhe masat mbështetëse për të nxitur zhvillimin e kësaj industrie.

Implementimi i Ligjit për Energjinë dhe Burimet Natyrore në Shqipëri është thelbësor për mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e energjisë së rinovueshme. Ligji përmban dispozita të rëndësishme që lidhen me objektivat kombëtare për prodhimin e energjisë së rinovueshme, si dhe masat mbështetëse për të nxitur zhvillimin e kësaj industrie.

Strategjia Kombëtare për Energjinë e Rinovueshme në Shqipëri ka për qëllim të promovojë dhe të zhvillojë përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në mënyrë që të sigurohet një mjedis më i pastër dhe një burim energjie më i qëndrueshëm për të ardhmen.

Disa nga objektivat kryesore të kësaj strategjie janë:

 1. Rritja e Kontributit të Energjisë së Rinovueshme në Konsumin Total të Energjisë: Strategjia synon të rrisë përqindjen e energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme në totalin e konsumit të energjisë në vend. Kjo do të ndihmojë në zvogëlimin e varësisë nga burimet tradicionale të energjisë, si dhe në reduktimin e ndotjes së mjedisit.

 2. Zhvillimi i Infrastrukturës së Energjisë së Rinovueshme: Një nga qëllimet kryesore është të investohet në zhvillimin e infrastrukturës së nevojshme për të prodhuar, transportuar dhe shpërndarë energjinë e rinovueshme në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme.

 3. Incentivizimi i Investimeve në Sektorin e Energjisë së Rinovueshme: Strategjia synon të ofrojë stimuj financiarë dhe fiskalë për tërheqjen e investimeve në sektorin e energjisë së rinovueshme. Kjo përfshin politika të tilla si tarifat e preferuara të blerjes, skemat e kontratave për diferencë, dhe ndihmat për financimin e projekteve.

 4. Përmirësimi i Efiçiencës Energjetike: Një aspekt tjetër i strategjisë është përmirësimi i efikasitetit energjetik në të gjitha sektorët, duke përdorur teknologjitë e energjisë së rinovueshme për të zvogëluar konsumin e energjisë dhe për të përshpejtuar tranzicionin drejt një ekonomie më të qëndrueshme dhe më pak ndotëse.

 5. Mbrojtja e Mjedisit dhe Ruajtja e Natyrës: Strategjia synon të mbrojë dhe të ruajë mjedisin natyror nëpërmjet përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë, duke zvogëluar ndotjen dhe ndikimin negativ të aktiviteteve të energjisë tradicionale mbi natyrën dhe biodiversitetin.

Këto objektiva janë të përqendruara në ndërtimin e një sistemi energjetik të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Shqipërisë, duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të vendit në të ardhmen.

Për të përmbushur këto objektiva dhe për të siguruar respektimin e ligjit, disa shërbime që ekipi ynë në bashkëpunim me partnerë vendas dhe të huaj ofron për biznese private si dhe instanca publike përfshijnë:

 1. Interpretimi dhe Zbatimi i Ligjit: Studio Hysi punon me klientët për të siguruar që ata të kuptojnë dhe zbatojnë me saktësi ligjin për energjinë dhe burimet natyrore, duke përfshirë objektivat kombëtare dhe masat mbështetëse për energjinë e rinovueshme.

 2. Konsultim Ligjor dhe Mjedisor: Këshillim individual në lidhje me zbatimin e legjislacionit të energjisë dhe burimeve natyrore për projekte specifike, duke përfshirë interpretimin e ligjeve dhe udhëzimin në lidhje me rregulloret dhe praktikat e mira në fushën e energjisë dhe burimeve natyrore.

 3. Konsultim lidhur me Financimin e Projekteve: Ndihma në zhvillimin dhe financimin e projekteve në fushën e energjisë dhe burimeve natyrore, duke përfshirë analizën e rreziqeve, përgatitjen e dokumentacionit për financim, dhe negocimin e marrëveshjeve financiare.

 4. Bashkëpunimi dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: Përkrahja në bashkëpunimin me autoritetet lokale dhe ndërkombëtare, si dhe ndërmjetësimi dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis palëve të ndryshme.

 5. Përmbushja e Rregullatore dhe Komplianca Ligjore: Ne informojmë klientët tanë mbi normativat e duhura që ata të përmbushin të gjitha detyrimet ligjore në fushën e energjisë dhe burimeve natyrore, duke përfshirë aplikimin e liçensave dhe lejeve, monitorimin e performancës ambientale, dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit si dhe në detaje p%r rregullatoret nacionale dhe internacionale për teknologjinë dhe makineritë e aplikuara.

 6. Hartimi i Planeve të Veprimit: Studio Hysi asiston në hartimin e Planeve Kombëtare të Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, duke përcaktuar masat dhe strategjinë për të arritur objektivat për energjinë e rinovueshme.

 7. Monitorimi dhe Raportimi i Performancës: Avokatët monitorojnë zbatimin e planeve dhe raportojnë përmbushjen e objektivave kombëtare për energjinë e rinovueshme për projektet e klientëve, duke siguruar që ate të përmbushin detyrimet ligjore dhe të raportimit.

 8. Çertifikimi dhe Informacioni Publik: Ekipi ynë siguron që klientët të përmbushin kërkesat për çertifikim dhe raportim të informacionit rreth energjisë së rinovueshme, duke përfshirë dorëzimin e të dhënave të nevojshme për agjencinë përgjegjëse për burimet e rinovueshme të energjisë.

Në përputhje me Ligjin për Energjinë dhe Burimet Natyrore, qeveria është e detyruar të bashkëpunojë me palët kontraktuese të Komunitetit të Energjisë për të arritur objektivat kombëtare dhe për të monitoruar zbatimin e planeve vepruese për energjinë e rinovueshme. Avokatët tanë janë të përfshirë në proçese informative, duke ofruar këshillat dhe shërbimet e tyre për të garantuar një ndikim pozitiv në zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit për energjinë dhe burimet natyrore në Shqipëri nga industria tregëtare, prodhuese dhe ajo e shërbimeve.

Lexoni më tepër: https://www.ere.gov.al/sq/


Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.