Shërbime

Ligji i punësimit

Konsultohuni me ekspertët tanë për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet në fushën e ligjit të punës. Nga kontratat e punës deri te marrëveshjet e konfidencialitetit, ne ju ofrojmë këshilla të specializuara dhe diskrete në konfiktet profesionale.

Konsultohuni me ekspertët tanë për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet në fushën e ligjit të punës. Nga kontratat e punës deri te marrëveshjet e konfidencialitetit, ne ju ofrojmë këshilla të specializuara dhe diskrete në konfiktet profesionale.

Kodi i punes
Kodi i punes
Kodi i punes

E drejta e punës, e njohur edhe si e drejta e punës, është një degë e rregulloreve ligjore që rregullojnë marrëdhëniet midis punëdhënësve dhe punëmarrësve në vendin e punës. Ai përfshin një gamë të gjerë ligjesh, rregullash dhe rregulloresh që mbrojnë të drejtat dhe interesat si të punëdhënësve ashtu edhe të punonjësve, duke siguruar trajtim të drejtë dhe të barabartë në vendin e punës.

Objektivat parësorë të ligjit të punës janë krijimi i një mjedisi pune të balancuar dhe harmonik, promovimi i kushteve të sigurta dhe të drejta të punës dhe mbrojtja e të drejtave të individëve në kapacitetet e tyre profesionale. Kjo fushë e ligjit trajton aspekte të ndryshme të marrëdhënies punëdhënës-punonjës, duke përfshirë rekrutimin, punësimin, kontratat e punës, kushtet e punës, pagat, përfitimet, sigurinë në vendin e punës dhe përfundimin.

Fushat kryesore të mbuluara nga ligji i punës përfshijnë:

  1. Kontratat e punës: Ligji i punës rregullon krijimin dhe kushtet e kontratave të punës, duke specifikuar të drejtat dhe përgjegjësitë si të punëdhënësve ashtu edhe të punëmarrësve. Këto kontrata përshkruajnë detaje thelbësore si përshkrimet e punës, kompensimi, përfitimet, orari i punës dhe periudhat e njoftimit.

  2. Diskriminimi dhe mundësitë e barabarta: Ligji i punës ndalon diskriminimin bazuar në faktorë të tillë si raca, ngjyra, feja, gjinia, mosha, paaftësia, origjina kombëtare dhe në disa juridiksione, orientimi seksual dhe identiteti gjinor. Ai siguron mundësi të barabarta për të gjithë individët në procesin e punësimit dhe gjatë gjithë punësimit të tyre.

  3. Siguria dhe shëndeti në vendin e punës: Rregulloret që kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës synojnë të mbrojnë punonjësit nga kushtet e rrezikshme dhe ofrojnë udhëzime për punëdhënësit për të mbajtur një mjedis të sigurt pune.

  4. Pagat dhe orët: Ligji i punës vendos standarde për pagat minimale, pagesën jashtë orarit dhe orët e punës për të siguruar kompensim të drejtë dhe për të mbrojtur punëtorët nga shfrytëzimi.

  5. Pushimi familjar dhe mjekësor: Shumë juridiksione kanë ligje që lejojnë punonjësit të marrin leje pa pagesë për arsye specifike familjare ose mjekësore, të tilla si kujdesi për një të porsalindur, birësimi i një fëmije ose përballja me një gjendje të rëndë shëndetësore.

  6. Përfitimet e punonjësve: Ligji i punësimit shpesh rregullon përfitimet e punonjësve, duke përfshirë sigurimin shëndetësor, planet e daljes në pension, pushimet me pagesë dhe përfitimet e tjera të ofruara nga punëdhënësit.

  7. Ndërprerja dhe shkëputja nga puna: Kjo fushë e ligjit përshkruan procesin ligjor dhe kërkesat për përfundimin e kontratave të punës, si dhe çdo pagesë ose përfitime të largimit që u detyrohen punonjësve pas përfundimit.

  8. Marrëveshjet kolektive dhe sindikatat: Ligji i punës trajton të drejtat e punonjësve për të formuar sindikata dhe për t'u angazhuar në marrëveshje kolektive për të negociuar kushtet e punës dhe përfitimet me punëdhënësit.

  9. Mbrojtja e sinjalizuesve: Ligjet e sinjalizuesve mbrojnë punonjësit që raportojnë praktika të paligjshme ose joetike brenda organizatave të tyre nga hakmarrja.

  10. Mosmarrëveshjet e punës dhe proceset gjyqësore: Ligji i punës mbulon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis punëdhënësve dhe punonjësve, shpesh përmes ndërmjetësimit, arbitrazhit ose procesit gjyqësor.

Ligji i punësimit ndryshon midis vendeve dhe rajoneve, duke reflektuar kontekstet unike ligjore dhe kulturore të çdo juridiksioni. Për të garantuar pajtueshmëri dhe drejtësi në vendin e punës, punëdhënësit dhe punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm për të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas ligjit të punës, dhe profesionistët ligjorë luajnë një rol vendimtar në ofrimin e udhëzimeve dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kur është e nevojshme.

Lexoni më tepër: https://qbz.gov.al/


Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.