Shërbime

Proçese Gjyqësore

Studioja ligjore Hysi vepron jo vetëm si këshilltar ligjor, por gjithashtu si përfaqësues apo mediator në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ekipi ynë ofron zgjidhje, argumentim ligjor si dhe përfaqësim në seanca gjyqësore për mosmarrëveshjet nëpërmjet arbitrazhit, litigimit dhe zgjidhjeve alternative si mediatimi.

Studioja ligjore Hysi vepron jo vetëm si këshilltar ligjor, por gjithashtu si përfaqësues apo mediator në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ekipi ynë ofron zgjidhje, argumentim ligjor si dhe përfaqësim në seanca gjyqësore për mosmarrëveshjet nëpërmjet arbitrazhit, litigimit dhe zgjidhjeve alternative si mediatimi.

Procese gjyqesore
Procese gjyqesore
Procese gjyqesore

Konfliktet dhe mosmarrëveshjet midis dy ose më tepër palëve private ose publike mund të zgjidhen përmes dy rrugëve kryesore: procesit gjyqësor dhe zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve. Këto dy qasje janë pjesë e strategjisë sonë për të ofruar zgjidhje efikase për klientët tanë në çështjet e tyre ligjore.

Proçesi Gjyqësor: Procesi gjyqësor përfshin veprimtarinë në gjykatë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të palëve. Kjo përfshin paraqitjen e një çështjeje përpara një gjyqi, zbulimin e informacionit, argumentet dhe vërtetësimin e fakteve, paraqitjen e argumenteve të palëve dhe marrjen e një vendimi nga gjykata. Proçesi gjyqësor mund të përfshijë çështje të ndryshme, si komerciale, financiare, industriale, dhe të tjera, të cilat shpesh shkojnë deri në apel.

Këto proçese nuk nisin me seancën e parë gjyqësore, por me shtjellimin e çështjes dhe strategjinë në bashkëpunim me këshilltarin juridik. Fazat e një çështjeje ligjore përmbajnë:

Prezantimi i Rastit te Studioja Ligjore: Faza fillestare e procesit është kur klienti prezanton rastin e tyre te studioja ligjore. Këtu, avokatët e studiojes ligjore ndërtojnë një kuptim të thellë të rastit, duke përfshirë analizën e dokumentacionit dhe vlerësimin e përgjegjësive të mundshme.

 1. Analiza dhe Përgatitja e Strategjisë Ligjore: Avokatët zhvillojnë një strategji ligjore duke u bazuar në analizën e rastit dhe vlerësimin e mundësive të suksesit. Kjo përfshin identifikimin e pikeve të forta dhe të dobëta të rastit, si dhe hartimin e një plani të veprimit për të përmbrojtur interesat e klientit.

 2. Zgjedhja e Alternativës së dakordësuar: Pas hartimit të strategjisë ligjore, klienti dhe avokatët bashkëpunojnë për të zgjedhur zgjidhjen më të përshtatshme për rastin e tyre. Kjo mund të përfshijë zgjedhjen e procesit gjyqësor, ndërmjetësimin, arbitrazhin ose zgjidhje të tjera alternative të mosmarrëveshjeve.

 3. Përgatitja dhe Dorëzimi i Dokumentacionit: Avokatët punojnë për të përgatitur dokumentacionin dhe provat e nevojshme për rastin. Kjo përfshin hartimin e dokumenteve ligjore, mbledhjen e provave dhe shkrimin e deklarimeve të dëshmitarëve.

 4. Dërgimi i Kërkesës për Drejtësi: Nëse zgjidhja e zgjedhur është procesi gjyqësor, avokatët dërgojnë kërkesën për drejtësi përpara gjykatës së përshtatshme. Kjo përfshin paraqitjen e argumenteve dhe dokumentacionit përpara gjykatës për të filluar proçesin gjyqësor.

 5. Përfshirja në Gjykim dhe Shqyrtim: Në këtë fazë, avokatët përfaqësojnë klientin para gjykatës dhe ndjekin proçesin gjyqësor në emër të tyre. Ata paraqesin argumentet dhe provat përpara gjykatës dhe përgjigjen në pyetjet e gjykatësit për të mbrojtur të drejtat e klientit.

 6. Negociatat dhe Nëndërmjetësimi në Gjykatë: Gjatë procesit gjyqësor, palët kanë mundësinë për të zhvilluar negociata ose të përfshihen në ndërmjetësim për të arritur një zgjidhje të vullnetshme të mosmarrëveshjeve.

 7. Vendimi Gjyqësor dhe Implementimi: Në fund të proçesit gjyqësor, gjykata jep një vendim ligjor të bazuar në argumentet dhe provat e paraqitura. Pas marrjes së vendimit, avokatët punojnë për të zbatuar vendimin dhe për të siguruar zbatimin e drejtësisë për klientin.

 8. Apelimi: Nëse një palë nuk është e kënaqur me vendimin e gjykatës, ata kanë të drejtë të bëjnë njëraudhësi ose të apelojnë vendimin për një instancë më të lartë për shqyrtim të mëtejshëm.

Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve: Zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve përfshijnë metodat e ndryshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pa shfrytëzuar plotësisht sistemin gjyqësor. Këto përfshijnë:

 1. Negociatat: Përfaqësojnë bisedimet e drejtpërdrejta midis palëve për të arritur një marrëveshje.

 2. Arbitrazhi: Është një proçes i ngjashëm me gjykimin, por vendimet e arbitrit janë zakonisht të detyrueshme. Arbitri shqyrton argumentet dhe marrëveshjet dhe merr një vendim që palët duhet ta pranojnë.

 3. Mediacioni: Një metodë alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është mediacioni, ku një person neutral dhe i pavarur, njohës i ligjit dhe i proçesit, njihet si mediatori për të ndihmuar palët të arrijnë një marrëveshje. Mediacioni mund të ofrojë një mjedis më informal dhe bashkëpunues për të gjetur zgjidhje që përputhen me nevojat dhe interesat e secilës palë, duke minimalizuar tensionet dhe shpenzimet e proçeseve gjyqësore.

Fazat e mediacionit përmbajnë:

 • Paraqitja e Çështjes dhe Identifikimi i Interesave: Klienti paraqet çështjen përpara ndërmjetësit dhe identifikon interesat e tyre të përbashkëta dhe individuale. Kjo ndihmon në hartimin e një strategjie të përbashkët për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

 • Sesioni Paraprak i Përgatitjes: Para fillimit të ndërmjetësimit, ndërmjetësi organizon një seancë paraprake të përgatitjes për të sqaruar proçesin dhe për të kuptuar pritshmëritë e palëve.

 • Negociatat dhe Identifikimi i Opsioneve të Mundshme: Në këtë fazë, palët përfshihen në negociata dhe identifikojnë opsionet e mundshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ndërmjetësi ndihmon në krijim e një mjedisi të hapur dhe konstruktiv për biseda, sidomos në çështje sensitive apo familjare.

 • Hartimi i Mbledhjes së Verejtjeve dhe Marrëveshjes së Ndërmjetësuar: Nëse palët arrijnë në një marrëveshje, ndërmjetësi ndihmon në hartimin e një marrëveshjeje të shkruar që përcakton të gjitha kushtet e zgjidhjes.

 • Përfshirja e Avokatëve dhe Zbatimi i Marrëveshjes: Avokatët e palëve mund të përfshihen në proçes për të siguruar që marrëveshja të jetë ligjërisht e vlefshme dhe për të ndihmuar në zbatimin e saj në praktikë.

 • Monitorimi dhe Pasqyrimi i Marrëveshjes: Pas nënshkrimit të marrëveshjes, ndërmjetësi mund të ndjekë përparimin e zbatimit të saj dhe të ndihmojë në zgjidhjen e çdo moskuptimi që mund të dalë.

 • Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve dhe Përfundimi i Proçesit: Në rast se palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjet nëpërmjet ndërmjetësimit, proçesi përfundon dhe palët mund të kthehen në zgjidhje të tjera, duke përfshirë arbitrazhin ose proçesin gjyqësor.

Këto metoda ofrojnë një mënyrë fleksible dhe efikase për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, duke iu lejuar palëve të vendosur për strategjinë e tyre individuale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Në dispozicion të zgjidhjeve alternative janë edhe programe të lidhura me gjykatat që ofrojnë ndihmë në ndërmjetësim dhe arbitrazh. Këto ofrojnë një alternativë më të shpejtë dhe më efikas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të gjithë palët përfshirëse.

Lexoni më tepër: https://gjykata.gov.al/


Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.