Shërbime

Ligji i pronave të paluajtshme

Gjeni konsulencën e duhur për çështjet e pronave tuaja të paluajtshme me ekspertët tanë në fushën e ligjit të pronës dhe në tregun imobiliar. Nga transaksionet dhe zhvillimet e pronave deri te menaxhimi i pronës komerciale, ne jemi këtu për të mbështetur klientët në çdo hap tyren.

Gjeni konsulencën e duhur për çështjet e pronave tuaja të paluajtshme me ekspertët tanë në fushën e ligjit të pronës dhe në tregun imobiliar. Nga transaksionet dhe zhvillimet e pronave deri te menaxhimi i pronës komerciale, ne jemi këtu për të mbështetur klientët në çdo hap tyren.

Real Estate
Real Estate
Real Estate

Ligji i pasurive të paluajtshme është një fushë e specializuar e praktikës ligjore që merret me të drejtat, interesat dhe rregulloret në lidhje me pronën e paluajtshme, e cila përfshin tokën, ndërtesat dhe çdo rikonstruktim ose shtesë. Kjo degë e së drejtës përfshin një gamë të gjerë parimesh dhe rregullash ligjore që rregullojnë blerjen, pronësinë, përdorimin dhe transferimin e pronave të paluajtshme.

Objektivat kryesore të ligjit të pasurive të paluajtshme janë të vendosë të drejta të qarta dhe të zbatueshme pronësore, të sigurojë transaksione të drejta dhe transparente, të zgjidhë mosmarrëveshjet dhe të mbrojë interesat e blerësve dhe shitësve në transaksionet e pasurive të paluajtshme. Ligji i pasurive të paluajtshme është thelbësor si në marrëdhëniet e pasurive të paluajtshme rezidenciale ashtu edhe në ato komerciale dhe luan një rol vendimtar në ruajtjen e një tregu të mirëfunksional dhe të qëndrueshëm të pasurive të paluajtshme.

Fushat kryesore të mbuluara nga ligji i pasurive të paluajtshme përfshijnë:

  1. Transaksionet e pronës: Ligji mbi pasuritë e paluajtshme rregullon blerjen, shitjen dhe dhënien me qera të pronës së paluajtshme. Siguron që kalimi i pronësisë ose përdorimit të kryhet në mënyrë të ligjshme dhe me dokumentacion të duhur.

  2. Titulli dhe Pronësia: Ligji mbi pasuritë e paluajtshme trajton çështjet që lidhen me titujt e pronësisë dhe të drejtat e pronësisë. Ai siguron që titulli i një prone të jetë i qartë, i vlefshëm dhe i lirë nga çdo barrë ose barrë që mund të ndikojë në transferimin e saj.

  3. Kontratat dhe marrëveshjet: Transaksionet e pasurive të paluajtshme përfshijnë kontrata dhe marrëveshje komplekse. Ligji i pasurive të paluajtshme siguron që këto kontrata të jenë ligjërisht të vlefshme, të zbatueshme dhe të mbrojnë interesat e të gjitha palëve të përfshira.

  4. Zonimi dhe përdorimi i tokës: Rregulloret e zonave dhe ligjet e përdorimit të tokës diktojnë se si toka dhe pronat mund të përdoren në zona të veçanta. Ato ndihmojnë në ruajtjen e integritetit të lagjeve dhe balancojnë interesat e pronarëve të pronave dhe komunitetit.

  5. Financat e pasurive të paluajtshme: Ligji i pasurive të paluajtshme mbulon çështjet që lidhen me financimin e transaksioneve të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë hipotekat, barrët, sekuestrimin dhe rifinancimin.

  6. Ligji qeradhënës-qeramarrës: Kjo fushë e ligjit të pasurive të paluajtshme trajton të drejtat dhe përgjegjësitë e qeradhënësve dhe qeramarrësve në marrëveshjet e qerasë, duke përfshirë procedurat e dëbimit, depozitat e sigurisë dhe detyrimet e mirëmbajtjes.

  7. Zhvillimi i pasurive të paluajtshme: Ligji i pasurive të paluajtshme rregullon zhvillimin e pronave të reja, duke përfshirë lejet, rregulloret mjedisore dhe pajtueshmërinë me kodet e ndërtimit.

  8. Servitutet dhe të drejtat e kalimit: Ligji i pasurive të paluajtshme merret me dhënien ose kufizimin e përdorimit të një prone nga të tjerët, si servitutet për shërbimet komunale ose të drejtat e kalimit.

  9. Tatimi mbi pasurinë e paluajtshme: Ligji i pasurive të paluajtshme mbulon tatimin në pronë, duke përfshirë vlerësimin, vlerësimin dhe mosmarrëveshjet për tatimin në pronë.

  10. Mosmarrëveshjet për pasuritë e paluajtshme: Ligji i pasurive të paluajtshme trajton mosmarrëveshjet që lidhen me pronën, të tilla si mosmarrëveshjet për kufijtë, mosmarrëveshjet e kontratave dhe çështjet që lindin nga dëmtimi ose defektet e pronës.

Ligji i pasurive të paluajtshme mund të ndryshojë ndjeshëm midis juridiksioneve për shkak të ligjeve, zakoneve dhe praktikave të ndryshme. Avokatët tanë të pasurive të paluajtshme luajnë një rol jetik në këshillimin e klientëve, sigurimin e pajtueshmërisë me ligjin, kryerjen e kujdesit të duhur dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në botën gjithnjë në zhvillim dhe komplekse të pasurive të paluajtshme.

Lexoni më tepër: https://www.ashk.gov.al/


Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.

Keni më tepër pyetje specifike?

Na lejoni t'ju kontaktojmë.

Bulevardi " Gjergj Fishta" Rruga Nikolla Jorgo Pallati Begeja

1001 Tiranë

Mundësuar nga Entrenovu dhe Postjer Agency.